NORMATIVA DE ACCESO, CONSULTA E REPRODUCIÓN

Os fondos documentais deste Arquivo son parte integrante do patrimonio histórico-documental da Igrexa católica e a Diocese de Santiago de Compostela en particular.

É responsabilidade da Igrexa dispoñer as necesarias cautelas que garantan a conservación e adecuada investigación, tanto dos arquivos ou fondos documentais de orixe eclesiástica como de calquera outro orixe confiados á custodia deste centro.

O acceso ao Arquivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela (AHDS) é PÚBLICO, pero, debido a que a súa TITULARIDADE É PRIVADA, corresponde ao Arquiveiro, por encargo da autoridade diocesana, tutelar este centro documental. É o responsable do uso que se faga de toda esta documentación e da súa conservación.

NORMATIVA DE ACCESO

Para acceder ao servizo de consulta do arquivo é imprescindible comparecer no propio arquivo. A quen vaia a utilizar o Arquivo abriráselles unha Ficha de Usuario onde quedarán rexistradas todas as peticións de documentación. Toda esta información forma parte da memoria interna do arquivo. Ao ser datos de carácter persoal están sometidos á Lei de Protección de Datos; recoméndase, pois, ler e aceptar a presente normativa.

Todo usuario deberá acreditar, para acceder aos servizos do Arquivo, a súa personalidade mediante o DNI ou documento equivalente.

A documentación depositada non pode ser obxecto de préstamo ou de cesión EXTERNA aos investigadores, nin servirse fóra da Sala de Investigadores. Os usuarios traballarán na Sala de Investigadores.

Sendo este espazo limitado a 10 postos, non se recibirán máis usuarios que os que admite dita Sala.

O acceso ao Depósito ou salas contiguas está estritamente prohibido, quedando reservado ao persoal do Arquivo.

Non está permitido o acceso á Sala de Investigadores con bolsos, portafolios, maletíns, carteiras, etc. debendo utilizar os ARMARIÑOS habilitados para ese efecto. Non está permitido fumar ou introducir alimentos ou bebidas.

Está permitida a introdución na Sala de Investigadores de portátiles e móbiles, a condición de que estean silenciados.

Non está permitido o uso de cámaras fotográficas, de vídeo ou móbiles en modo fotográfico dentro da Sala de Investigación, nin para reproducir documentos nin para fotografar instalacións e/ou equipamento.

Por respecto ao resto de usuarios débese gardar absoluto silencio. Os teléfonos móbiles estarán apagados ou silenciados, e as chamadas contestaranse fóra da Sala para non molestar a outros usuarios.

NORMATIVA DE CONSULTA

O acceso á consulta de fondos e instrumentos de descrición do AHDS é GRATUÍTO.

Para o acceso á documentación é preciso o uso de luvas de algodón.

A consulta limítase a 6 documentos ou unidades de instalación por día e investigador

A solicitude de documentos realizarase cumprimentando correctamente e con claridade a PAPELETA DE PEDIDO.

Teñamos en conta que todo documento é único. Os documentos requiren atencións especiais, tendo en conta, por unha banda, a vulnerabilidade dos materiais, do paso do tempo, o estado do soporte, as condicións específicas da tinta, a encadernación ou as cubertas, e, por outra banda, o manexo. Por este motivo:

  • Non se poñerá sobre o documento o papel onde se escribe.
  • Non se apoiarán sobre el os brazos ou as mans.
  • Ao volver as follas ou utilizar o documento actuarase co debido miramiento.
  • Está prohibido deixar papeis ou calquera tipo de marcadores ou marcas no interior dos documentos.
  • Se se está consultando o contido dun cartapacio de documentos soltos, nunca se alterará a orde das follas nin dos fascículos.
  • O instrumento apropiado e autorizado para tomar apuntamentos será o LAPICERO. Queda, por tanto, prohibido o uso do bolígrafo, pluma ou rotulador mentres se traballe ou investigue na Sala.
  • Atenderanse en todo momento as instrucións dos Responsables de Sala. A documentación poderá ser facilitada unicamente cando o seu estado de conservación así o permita e ademais non estea suxeito á protección da lexislación de acceso que marca o Regulamento de Arquivos Eclesiásticos Españois e, no seu caso, a lexislación civil.

Este Arquivo resérvase o dereito a non facilitar aquela documentación que estime oportuna.

O número de unidades arquivísticas orixinais non excederá de tres por petición, salvo que fosen documentos soltos; nese caso o límite sería dunha unidade por investigador. Estas serán solicitadas unicamente mediante a ficha de pedido. Deixarase de servir documentación 15 minutos antes do horario de peche do Arquivo.

No caso de que se observase calquera acto que fose en prexuízo da conservación do documento, procederase de inmediato á retirada do mesmo e impediríase o acceso do investigador ao arquivo en ocasións posteriores.

Calquera outra eventualidade, será avaliada polo Arquiveiro.

Poderán consultarse cantos libros de referencia dispostos na BIBLIOTECA AUXILIAR se dexese, sen que para iso sexa preciso ter que solicitalos, salvo aqueles que non se atopen na sala de consulta. Estes solicitaranse a través da mencionada ficha de pedido. Unha vez utilizados, deberán ser colocados no seu sitio, ou devoltos ao persoal.

NORMATIVA REPROGRáFICA XERAL

Tendo como principio básico a conservación de fondos documentais, NUNCA se realizarán fotocopias partindo de documentación orixinal.

Poderán solicitarse fotografías dixitais dos documentos, mediante o formulario para o efecto fornecido polo persoal do Arquivo. Este debe ser cuberto con claridade, indicado os datos exactos do documento para reproducir así como o seu destino ou uso (investigación, xenealoxía, publicación, trámites administrativos, etc.). Se se require copia certificada de partida sacramental ou outro documento, haberá de indicarse.

Para toda reprodución por calquera outro sistema, deberá solicitarse a oportuna autorización. Neste Arquivo non existe servizo de reprografía. A reprodución de obras suxeitas á Lei de Propiedade Intelectual, queda regulada pola devandita Lei. Está prohibido reproducir, sen a debida autorización, copias de calquera tipo fornecidas polo Arquivo ou obtidas no mesmo. A autorización obriga a citar convenientemente e de forma actualizada a procedencia dos documentos reproducidos, ademais doutras condicións citadas nela.

A reproducións serán realizadas polo persoal técnico do Arquivo.

INCUMPRIMENTO DA NORMATIVA

O incumprimento desta normativa ou de calquera outra indicación que puidese realizar o persoal encargado, traerá como consecuencia inmediata a denegación do acceso ao Arquivo.

O causante de danos ou subtraccións incorrerá na responsabilidade, mesmo de índole xudicial, oportuna.