CERTIFICACIóNS

A parroquia é a unidade básica na delimitación do territorio da Igrexa católica. En Galicia “a súa orixe remóntase por encima do principio da Historia“; a parroquia foi e é o eixo fundamental na organización do espazo e vida cotiá, froito da nosa historia e dun modo de entender a vida colectiva.

Os fondos parroquiais custodiados neste Arquivo son testemuño e fundamento dos vínculos ao longo da historia, son memoria viva das comunidades cristiás, é por iso que, a Igrexa debe velar pola conservación do seu Patrimonio Documental.

A documentación xerada na súa actividade pola parroquia ofrécenos series documentais, como os libros sacramentales, fonte de datos de primeira orde de gran interese para estudos demográfico, xenealóxicos, etc.

O Arquivo pode expedir certificacións daqueles asentos sacramentais que se soliciten, suxeitas estas solicitudes ás normas e puntualizacións que se detallan:

– Este Arquivo non efectúa traballos de investigación nin procuras xenealóxicas. Como axuda para a realización dos seus traballos xenealóxicos, proporcionámoslle a ligazón coa Biblioteca Nacional de España: http://www.bne.es/es/micrositios/guias/genealogia

É importante observar que o Arquivo Diocesano opera coa terminoloxía que lle é propia, a saber: parroquia (non concello, nin provincia) e non é menos útil o coñecemento de que en Galicia existen 3781 parroquias das cales 1055 dependen do Arcebispado de Santiago. A maior precisión na súa referencia facilitará a procura e certificación subseguinte.

– Para a petición de procura e certificación de actas sacramentais disponse un modelo único, que pode ser descargado nesta web. Descarga aquí

– A petición de certificación debe dirixirse á dirección postal do Arquivo ou ao seu email.  Estas serán atendidas por orde de chegada. Lamentamos non poder atender peticións telefónicas.

– As peticións deben constar dun mínimo de datos, o arquivo non atenderá peticións que non se arranxen a este esquema;
  • Nome e apelidos.
  • Parroquia.
  • Data do acontecemento.
  • Identificación do remitente.
  • Dirección postal do remitente.

– Todos os fieis teñen dereito a recibir certificacións daqueles documentos contidos nos libros parroquiais que, sendo públicos pola súa natureza, se refiran ao seu estado persoal e concernan ao peticionario.

– O interesado deberá acreditar documentalmente a súa personalidade, e indicar o fin para o que se solicita a certificación.

– Non se expedirán certificacións cando non quede acreditado o interese lexítimo e a personalidade do interesado e, no seu caso, do familiar ou procurador.

– O Arquivo garda copia dos documentos que acreditan os referidos datos do interesado e do familiar ou procurador, para a memoria interna do arquivo. Ao ser datos de carácter persoal están sometidos á Lei de Protección de Datos.

Calquera dúbida sobre a extensión de certificados será resolta pola Dirección do Arquivo.