FONDOS

FONDO “DO PAZO”

 • Arcebispado
 • Xunta Diocesá de Dezmos
 • Arcebispo Tomás Muñiz de Pablos
 • Cardenal Fernando Quiroga Palacios
 • Arcebispo Antonio María Rouco Varela
 • Bispo José Cerviño
 • Concilio Pastoral de Galicia

Guía Inventario do fondo

FONDOS PARROQUIAIS

A parroquia é a unidade básica na delimitación do territorio da Igrexa católica. En Galicia “a súa orixe remóntase por encima do principio da Historia”; a parroquia foi e é o eixo fundamental na organización do espazo e vida cotiá, froito da nosa historia e dun modo de entender a vida colectiva. Os fondos parroquiais custodiados neste Arquivo son testemuño e fundamento dos vínculos ao longo da historia, son memoria viva das comunidades cristiás, é por iso que, a Igrexa debe velar pola conservación do seu Patrimonio Documental. A documentación xerada na súa actividade diaria pola parroquia ofrécenos series documentais, como os libros sacramentales, fonte de datos de primeira orde para estudos demográfico, xenealóxicos, etc.

Facilitamos aos nosos usuarios o Inventario actualizado dos fondos parroquiais depositados neste Arquivo e que se poden consultar nas nosas instalacións. No mesmo relaciónanse o arciprestado e concello vinculados á parroquia, as unidades documentais que compoñen o fondo, coas súas datas extremas e dispoñibilidade de consulta.
Índice de fondos parroquiais

FONDOS DE FUNDACIÓNS E OBRAS PíAS

 • Hospital Real de Santiago de Compostela
 • Clínica Labaca
 • Hospital Psiquiátrico de Conxo
 • Colegio das Orfas de Santiago de Compostela

FONDOS DE ASOCIACIÓNS RELIXIOSAS MODERNAS

 • Acción Católica
 • Adoración Nocturna

OUTROS FONDOS

 • Confraría de Ánimas de Santiago de Compostela
 • Confraría de San Roque de Santiago de Compostela
 • Confraría de San Xiao de Santiago de Compostela
 • Colexiata de Santa María de Iria
 • Colexiata de Santa María de Sar (Priorado)
 • Colexio de  Racioneros do Espírito Santo de Compostela
 • Comisión Diocesana de Socorros Mutuos  do Clero
 • Convento do Espírito Santo de Melide
 • Convento da Encarnación de Madrid
 • Convento de San Francisco de Noia
 • Convento de Santa María de Belvís
 • Mosteiro de San Martiño Pinario
 • Mosteiro de Santa María de Sobrado
 • Seminario Conciliar de Santiago de Compostela
 • Seminario de  Confesores de Compostela
 • Universidade de Santiago de Compostela
 • Colección Salvador Ares Espada
 • Bens Mobles da Igrexa
 • Colección de cinema  Prof. Hueso
 • Colección Planos e Mapas
 • Colección Diario das Sesións de Cortes

ACCESO Á BIBLIOTECA AUXILIAR

A Biblioteca Auxiliar do Arquivo está concibida como axuda á investigación e ó estudo das materias reunidas no seu fondo bibliográfico. Está formada por libros e revistas procedentes da colección do Arquivo, doazóns de institucións públicas ou privadas e por doazóns de particulares entre os que hai que destacar especialmente a doazón do Prof. Lucas álvarez. Está especializada en historia e na historia da Igrexa

en particular. A consulta realizarase sempre en sala.
Biblioteca Auxiliar