O Archivo Histórico Diocesano mercé o programa de subvencións  FO200/2019  da Excma. Deputación de A Coruña, levou  cabo ao longo do ano 2019 a catalogación dos planos e mapas depositados no Arquivo Biblioteca Histórico Diocesano de Santiago de Compostela (AHDS) procedentes dos fondos parroquiais da diocese e outras institucións diocesás e mesmo de doazóns particulares incorporadas a esta arquivo.

Nunha primeira etapa do proxecto a equipa do arquivo localizou entre os fondos do AHDS a documentación para, logo de identificala, seren revisada polo noso conservador, quen  plantexou una estratexia de conservación que garantira unha manipulación segura afianzando a  súa perdurabilidade.

Coa documentación correctamente preparada para a súa manipulación, procedeuse á análise do contido e catalogación que logo se volcou no noso catálogo bibliográfico en liña  do PROXECTO MEIGA.

As pezas mais destacadas ou con formatos de difícil manexo foron dixitalizadas de cara a mellorar o acceso a estes materiais, acción esta que incide tamén na conservación dos mesmos.

En breve tempo presentaremos en prensa os resultados destes traballos a través dun pequeno catálogo, que poderá recollerse nas instalacións do arquivo ou descargarse na nosa web,  ademais de expoñer nas nosas instalacións aquelas pezas mais antigas ou senlleiras da nosa colección.

_____________________________

El Archivo Histórico Diocesano merced el programa de subvenciones FO200/2019 de la Excma. Diputación de A Coruña, llevó cabo a lo largo del año 2019 la catalogación de los planos y mapas depositados en el Archivo Biblioteca Histórico Diocesano de Santiago de Compostela procedentes de los fondos parroquiales de la diócesis y otras instituciones diocesanas además de donaciones particulares incorporadas a esta archivo.

En una primera etapa del proyecto el equipo del archivo localizó entre los fondos del AHDS la documentación para, después de identificarla, ser revisada por nuestro conservador, quien planteó una estrategia de conservación que garantice una manipulación segura afianzando su perdurabilidad.

Con la documentación correctamente preparada para su manipulación, se procedió al análisis del contenido y catalogación que luego se volcó en nuestro catálogo bibliográfico en línea del PROYECTO MEIGA.

Las piezas más destacadas o con formatos de difícil manejo fueron digitalizadas de cara a mejorar el acceso a estos materiales, acción esta que incide también en la conservación de los mismos.

En breve tiempo presentaremos en prensa los resultados de estos trabajos a través de un pequeño catálogo, que podrá recogerse en las instalaciones del archivo o descargarse en nuestra web, además de exponer en nuestras instalaciones aquellas piezas más antiguas o singulares de nuestra colección.

Pronto publicaremos en esta misma web más fotografías y nuevas sobre este trabajo.